Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles
Profile image

RobMuijt

Ik geniet enorm van plaatjes kijken...
Vooral gebouwen vind ik interessant.
Maar ook dieren en art. Ik doe meestal kleinere puzzels maken. Af en toe een paar stukjes van een grote puzzel. Ik ben erg blij als ik een grote puzzel klaar heb gekregen.
Ik leef sinds mijn geboorte in 1983 met het Prader Willi Syndroom.
Een zeldzame handicap.
Sinds 2012 is bekend dat ik eigenlijk een nog zeldzamere genetische afwijking heb.
Deze afwijking lijkt op Prader Willi.
De latijnse omschrijving: Maternale Uniparentele Disomie van het veertiende chromosoom.
Ik ben één van de zeer weinigen met deze handicap die redelijke verstandelijke vermogens heb. Daar ben ik dankbaar voor, maar het is soms ook best lastig.
Veel mensen met deze handicap maken graag puzzels. En dus doe ik dat ook.
Ik werk in het Weeshuis van Woerden.
Daar zit nu een inloophuis en een tweedehands kledingwinkel.
Wij noemen dat tweede kans kleding. In het weeshuis kunnen jongens leren zelfstandig te wonen.
Hier worden clubs voor kinderen gehouden.
Lunchen (€2,00) en dineren (€4,00).
We hebben ongeveer 100 vrijwilligers onder de bezielende leiding van John en Corrie.
Sinds september 2018 zit in het weeshuis ook een Koffiebranderij. Daar werk ik nu 6 dagdelen. Het is super leuk....... www.overhoopkoffie.nl
Sinds juli 2020 werk ik ook in het koffierestaurant van de branderij. Erg leuk.

I enjoy immensely pictures ...
Especially buildings I find interesting.
But also animals and art. I do usually make smaller puzzles. Occasionally, a few pieces of a big puzzle. I am very happy as I've got a big puzzle ready ...
I live since my birth in 1983 with Prader Willi Syndrome.
A rare disability.
Since 2012 it is known that I actually have an even rarer genetic abnormality.
This derogation similar to Prader Willi.
The Latin description: Maternal uniparental disomy of the fourteenth chromosome.
I am one of the very few people with these disabilities who have reasonable mental faculties. I am grateful for, but it is sometimes quite difficult.
Many people with these disabilities are like puzzles. And so I'll do that too.
I work in the Orphanage of Woerden.
There's now an open house and a secondhand clothing store.
We call this second chance clothing. Here, boys learn to live independently.
Here are clubs held for children.
Lunch (€ 2.00) and dinner (€ 4.00).
We have about 100 volunteers under the inspiring leadership of John and Corrie.

Since September 2018 there has also been a Coffee Roasting House in the orphanage. I now work there 6 half days. It is super fun ....... www.overhoopkoffie.nl


I joined Jigidi on 22 January 2014 and was last seen on 16 August 2022. I've solved 15895 puzzles (5.1 daily) and put together 348093 pieces (111.3 daily)

Puzzles created by this user:

10 August 2022 - 28 July 2022
Why this advertisement?