Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

čmelák skalní, Česká republika .........

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12
56
Solve puzzle
12 pieces
56 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

........ Bumblebee (Bombus lapidarius L.) is an abundant species of bumblebee. In the Czech Republic, it belongs among protected species.
It belongs to the generic group of pollen storres, ie. that workers put pollen and honey in special wax containers. From stored supplies, the worker later feeds larvae similarly to the bees.
The mother is 20-23 mm in height, the body is black and her back is fiery red. Workers are also colored. The male also has a yellow forehead and preheat. In nature the most occurring during the flowering deaf. It nests in numerous colonies of several hundred individuals mostly underground, but also occupies a suitable abode above ground .........

.........Čmelák skalní (Bombus lapidarius L.) je hojný druh čmeláka. V České republice patří mezi chráněné druhy.
Patří do druhové skupiny pollen storres, tzn. že dělnice ukládají pyl a med do zvláštních voskových nádob. Z uskladněných zásob později dělnice krmí larvy podobně, jak to vidíme u včel.
Matka je velká 20 – 23 mm, tělo má černé a konec zadečku ohnivě červený. Stejně jsou zbarveny i dělnice. Samec má navíc žluté čelo a předohruď. V přírodě se nejvíce objevuje v době květu hluchavek. Hnízdí v početných koloniích o několika stech jedincích nejčastěji pod zemí, ale obsadí i vhodný nadzemní úkryt.........
Why this advertisement?

Leaderboard

  1. Dilubreuer0:10
  2. Kebawe0:13
  3. PebUCLA0:14
  4. stafal0:15
  5. mgm500:15
  6. hadzi0:16
  7. goosed0:16
  8. anna0:16
  9. stephen0:16
  10. Rhondasmith0:17

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

stafal

......thanks for sharing, Judyly........God's blessing you!.......maranatha!!!......

Please take good care of them. We need more bees. Thanks for sharing this is a wonderful shot!

stafal

.......hi, niccolino59........God's blessing you!.......maranatha!!!.......

niccolino59

Great shot.

Why this advertisement?