Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Interesting!

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12 pieces
82 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

A pet pig we met at a rest stop
Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

ivar2012

To vám Donno věřím, že je Wally váš miláček. A nedivím se. Je krásný, hravý a přítulný.
This allows you Donna, I believe Wally your sweetheart. And no wonder. It's beautiful, playful and affectionate.

donnebrook

I have been working too much the past few weeks. I have been covering for others who are on vacation but I have many pictures of "little" Wally to put on jigidi, but little time. Wally (who was only 2 pounds when he came to us) has gained weight and is now 9 pounds!! I love him dearly. Rubs to all your cats, my friend!

Pracoval jsem příliš mnoho v posledních několika týdnech. Byl jsem pokrývající pro ostatní, kteří jsou na dovolené, ale mám mnoho fotografií ze "malý" Wally na jigidi, ale málo času. Wally, (který byl pouze 2 libry, když přišel k nám) získala váhu a je nyní 9 liber! Strašně ho miluji. Háčky pro vaše kočky, můj příteli!

ivar2012

Donno, vím že chodíte skládat. Chybí mi vaše nové obrázky. Prosím o ně.
Donna, I know that going to compose. I miss your new images. Please them.

donnebrook

A3ana: it's very unusual to have a pet pig here in the states, and especially to take him with you on vacation! He was very friendly, allowing me to pet him. A great experience.

A3ana

In the Netherlands lots of people have a pet Pig. Funny

pumpkinhead

Nothing unusual about a pet pig at a rest stop....is there? :)

ivar2012

Tak to je už pěkně vykrmený kocourek. A dokážu si živě představit, co provádí. Náš Ivar má už 8 let a někdy se chová jako malé kotě.
So it's already pretty fed boy. And I can well imagine what it does. Our Ivar has been 8 years and sometimes behaves like a kitten.

donnebrook

Feederjohn: I took your advice!! Thanks!

Ivar: I would NEVER have any other animal in my house except a cat! Our little Wally is plenty of work for us. He is almost 8 pounds now. We sometimes call him Little Destructo.

Feederjohn: vzal jsem vaši radu!! Dík!

Ivar: Já bych nikdy žádné jiné zvíře v mém domě s výjimkou kočka! Naše malá Wally je spousta práce pro nás. Dnes je téměř 8 liber. Říkáme mu někdy málo Destructo.

ivar2012

Prase bych doma v bytě mít nechtěla. Vím, že je čistotné, chodí svou potřebu dělat na jedno místo. Ale musí být cítit.
Pig home in an apartment would have no wanted. I know he's housebroken, walks his need to do in one place. But they must be feeling.

feederjohn

Donnebrooker Feederjohn if you want more of my puzzles got to top of page click puzzles then click by user fill in my name ie feederjohn and click feederjohn when it appears you will find all the puzzles i have posted this also applies to feederjohn002 hope this helps any problems let me know John

Why this advertisement?