Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Night, All!

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12
94
Solve puzzle
12 pieces
94 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Well, any time of day is night to Pinky.
Why this advertisement?

Leaderboard

  1. Ribs0:12
  2. ivar20120:14
  3. st510:15
  4. tinyfield0:15
  5. Jamie_Finch0:16
  6. glenestele0:16
  7. RobMuijt0:17
  8. Calliel0:17
  9. grandmalucy0:17
  10. cookin0:17

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

ivar2012

Dobrý večer Donno,
Jsem ráda, že vás potkávám zde na stránkách. U nás je stále aprílové počasí, chvilku sluníčko, chvilku zima. Pršelo u nás málo. Teď nám slibují, že by zítra mělo pršet. Při dobrém počasí pracujeme na zahradě a mazlíme se s kočkami. Ten náš, domácí, pak žárlí a zlobí, že nejsme s ním doma.
U nás dobrou noc, u vás je den, nashledanou.

Good evening Donna,
I'm glad to meet you here on the website. For us it is still April weather, little sun, while winter. It rained on us a little. Now, they promise that tomorrow was going to rain. When the sun working in the garden and cuddle with the cats. Ours home, then jealous and angry that we are not with him at home.
For us, good night, with you is the day goodbye.

donnebrook

Ivar: I'm still alive! I don't get much time to do puzzles, but when I do get time, I try to write comments to you. I like to communicate with you because you are so far away and I enjoy hearing stories about your way of life (very similar to mine), and your cats, and your weather! Please take care, and I will write as often as I can! Donna
Ivar: jsem stále naživu! Já nemám moc času na skládačky, ale když jsem si čas, snažím se psát komentáře. Rád se s vámi komunikovat, protože jsi tak daleko odsud a baví mě sluch příběhy o vašem způsobu života (velmi podobné mé) a vaše kočky a vaše počasí! Věnujte péči, a tak často, jak to půjde napíšu! Donna

ivar2012

Žijete? Neozýváte se.
You live? Answered not.

catslave

Shh, let a girl get her beauty rest...not that she needs it! ♥

ivar2012

Pinky rozumně využívá čas. Spát se má pořád. Díky Donno za nové snímky Pinky.
Pinky uses time wisely. Sleep with my time. Thanks Donna for new images Pinky.

grandmalucy

warming from the sun.

Why this advertisement?