Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Mushrooms in my garden

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12
37
Solve puzzle
12 pieces
37 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

schutkleur

Dat klopt inderdaad. Ik vind ze ook op dode vlier.
Dit is wat het net er over weet :
"Judasoor groeit gedurende het hele jaar op loofhout in Nederland en België. Vooral op oude of afgestorven takken en deelstammen van struiken komt hij vaak voor. De zwam heeft een voorkeur voor de vlier en gedijt het beste op schaduwrijke plaatsen met een hoge luchtvochtigheid.Het is een algemene en zich uitbreidende soort.
De naam wordt verklaard uit een overlevering over de Bijbelse figuur Judas Iskariot die zich aan een vlier zou hebben opgehangen nadat hij Jezus verraden had. Het zwammetje lijkt ook op een oor"

Die heb ik dit jaar weer. Blikken een voorkeur te hebben vooor dode vlierbes.

schutkleur

Judasoortjes. Mooie verse. Heb er een paar dagen geleden ook een paar gezien, minder mooi als deze maar ik ga ze wel plaatsen denk ik :))

You are welcome.

wshealy

Looks like one is consoling the other. Thank you, PMLT, for your postings. Wanda

Why this advertisement?