Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Wally - found the rocking chair

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
10
36
Solve puzzle
10 pieces
36 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

I used this chair to cuddle with him when he first came to us in July.
Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

donnebrook

I do. Thank you.

Já ano. Děkuju.

ivar2012

Pinky žárlí a asi moc lepší to nebude. Byl s vámi sám a bere vás za svůj majetek. Rozumíte, jak to myslím.
Pinky jealous and probably much better it no will be. He was alone with you and takes you behind your property. Do you understand what I mean.

donnebrook

Thank you so much, Ivar! Yes, we still must keep them apart. We tried yesterday but Pinky howled and hissed so much. Pinky still needs her time with us alone. She sleeps with us when she doesn't see us all day and is very sweet to us, but not to Wally. Some day, maybe!

Děkuji mockrát, Ivar. Ano, jsme stále musí držet je od sebe. Snažili jsme se včera, ale malíček zavyl a zasyčel tolik. Pinky stále potřebuje svůj čas s námi sám. Spí s námi, když nás nevidí celý den a je velmi milé, ale ne Wally. Jednoho dne, možná!

ivar2012

Jeho veličenstvo je spokojeno. Co dělá Pinky? Nestihla jsem napsat dříve komentář, chodila jsem na počítač až kolem půlnoci. Tak teď dodatečně. Zdravím a přeji oběma vašim kočkám klid a pohodu. Stejně i vám.
His Majesty is satisfied. What does Pinky? I did not manage to write a comment earlier, I went to the computer until about midnight. Now additionally. Greetings and wish both of your cats peace and tranquility. Likewise you.

The world is full of a number of interesting things, when you are a little kitten .

Why this advertisement?