Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

had je wat????

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
64
86
Solve puzzle
64 pieces
86 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

schutkleur

Die van de buren is niet zozeer lekkerder, maar wel bekender. Ze moeten altijd wennen aan iets nieuws. De eerste dag als ik iets nieuws neergehangen heb kijken ze er ook niet naar om. Komt vanzelf :-))

Impie

Ze komen in elk geval wel de winter door dank zij jouw toewijding:)) Ik heb vanmiddag ook een vetbol aan de lantaarnpaal gehangen, maar ze hebben er nog niet van gegeten. Die van de buren is vast lekkerder:))

schutkleur

Dank je Impie.
Wat dat voer betreft : heb vanmorgen het 5e blok opgehangen binnen 2 weken! Ze eten me de oren van het hoofd :))))))

Impie

Zou niet durven!!!:)))

Leuke foto Schutkleur. Het voer schiet ook al aardig op zo te zien:))

Why this advertisement?