Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Farm off of I-80, outside Reno, NV. Farma off I-80, venkovní Reno, NV

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
30
75
Solve puzzle
30 pieces
75 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

helenpuz

Thank you, my friend! Sometimes I get very lucky with my camera. I am happy you like it! Your comments gave me great happiness!
Děkuji ti příteli! Někdy mám štěstí s mým fotoaparátem. Jsem rád, že jste to líbí! Vaše připomínky mi velké štěstí!

ivar2012

Neskutečně pěkný snímek. Vypadá jako obraz z minulého století. Helenko, jste umělecký fotograf.
Incredibly nice picture. It looks like a picture from the last century. Helen, you're an art photographer.

helenpuz

Thank you, Jarka! It was a pleasant surprise!!
Děkuji, Jarka! Bylo to příjemné překvapení !!

JAJA48

Well, that had photographed. Is it beautiful picture.

helenpuz

You are very welcome, Eva! When you are born next time, maybe I will be younger too and you can look for me! Hah! Would you believe this picture was almost not taken? I was talking to my husband and looked out the window to see this scene. I grabbed the camera and just pointed it and pushed the button. Pure luck!

Jste velice vítáni, Eva! Když se narodí příště, možná budu mladší, a taky se můžete podívat na mě! Cha! Věřili byste tento snímek byl téměř není přijato? Mluvil jsem s mým manželem a vyhlédl z okna vidět tuto scénu. Popadl jsem kameru a jen namířil ji a stiskl tlačítko. Čistý štěstí!

Úžasné, fascinující a krásné místo, až se příště narodím, možná se tam podívám.
Amazing, fascinating and beautiful place, next time born, perhaps, I look. Thank You Helen. ☼

Why this advertisement?