Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Ilha do Lago Bled, Eslovênia

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
77
117
Solve puzzle
77 pieces
117 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Bledské jezero leží v podhůří Alp v blízkosti dálnice na Lublaň. Z fotky vidím čistou jezerní vodu a bohatě zalesněné okolí. To jsou dva velmi dobré argumenty pro zajímavou dovolenou.

Why this advertisement?