Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Africká fialka a brambořík... African violet and cyclamen...

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12
41
Solve puzzle
12 pieces
41 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Acnel

Ello, děkuji - je to z doby, kdy jsem žila v DD, takže to není aktuální snímek. Zdravím, Lenka

lyella

Toto mi úplně uteklo a přitom je to taková nádhera. Děkuji, že jsem mohla vidět a skládat, moc se mi obrázek líbí. Srdečně zdravím a opatruj se, prosím, Ella

Why this advertisement?