Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Matthias Church, Budapest, Hungary ....

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12
55
Solve puzzle
12 pieces
55 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

......... Matyas Temple: Significant Dominant City -
This is an unforgettable Gothic building located in the very center of the town on the right bank of the Danube on the Castle Hill.
What is the Cathedral of Sts. For the Kremlin, and for the French Notre Dame, the Hungarians are tempted by Matyas in Budapest. This is an important dominant feature of the city, which - like the Parliament building - is most often seen on TV and views from the Hungarian capital.
This is an unforgettable Gothic building located in the very center of the town on the right bank of the Danube on the Castle Hill. Virtually every visitor to Budapest gets close to the temple because it is located in a place where tourists go the most. And if you visit Budapest as a business and do not have the time to go sightseeing, do not forget this temple.
If we talk about this church, the term Matyas Temple is commonly used, which is also a translation from Hungarian (originally called Mátyás-templom), but officially dedicated to the Virgin Mary. The name "Matyáš's" is quite new, it was discovered in the 19th century and is associated with the name of King Matyáš Korvin of Hungary, who ordered his reconstruction. The name "The Church of the Most Holy Virgin" is used mainly in ecclesiastical terminology. The public knows the church as Matyas' temple.
Hungarian (or Hungarian) history is closely related to the Czech ones, which Matyas Korvin influenced significantly. He lived in 1443-1490, married the daughter of Czech King George of Podebrady and was at the head of the opposition against his father-in-law.
He left Czech and Moravian states to be chosen by the Czech king, and after the death of George he negotiated with the Pope to sanction this election. But it did not succeed and Vladislav Jagellonský became the Czech king. He also led the war with the Czech throne and later controlled Moravia. Although he is considered an enemy here, the Hungarians appreciate him and his sculptures can be found in different places.
The first church in this place was founded around 1015 by the ruler Uher Štěpán. Later it was destroyed by Mongolian raids, and the present Gothic building dates from the second half of the 13th century. Several Hungarian Emperors were crowned in the temple, including the last Austro-Hungarian, Franz Joseph and Karel.
Matthias Corvinus also married twice. In the 16th century, during the Turkish domination, the building served as the main mosque and the equipment was moved to Pressburg (formerly the name of Bratislava). The temple was modified and rebuilt several times, so we can find many baroque and neo-gothic elements on it. During the Second World War, it was very badly damaged and its complete reconstruction took place until 1970.
This famed building has something to offer not only to art history specialists, but also to the laymen and laymen who have at least a sense of beauty. Very interesting is, for example, a five-story tower with beautiful ornaments named after King Béla in Hungary.
On the second floor there is a huge gothic rosette on its facade, which was hidden in the Baroque style and was redeemed during the reconstruction in the 19th century. The third floor is completed by Neo-Gothic battlements. Admirable is the western facade with many ornaments. The original Gothic columns have a great historical value.
Due to the immense importance of the temple, the entrance fee is charged. An adult visitor pays approximately 1,500 forints, seniors from the age of 60 and students of about 1,000 forints. The same price applies to the exit to the church tower. Children under the age of six have free admission and 200 forints are valid for over six years. Group prices are, of course, different.
While visiting, the general rules apply to Catholic churches - it is forbidden to smoke, drink alcohol, and bring in dogs. Photographs are allowed in the church, but photographers are prohibited on the first floor. The church is open to the public, but there are various liturgical events and musical productions during which entry is not possible ........
Why this advertisement?

Leaderboard

  1. evina560:08
  2. Ribs0:11
  3. Dilubreuer0:12
  4. glenestele0:12
  5. madhat0:15
  6. Dedda0:15
  7. Fru0:16
  8. stafal0:16
  9. evielou0:16
  10. Grump0:16

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

bobrinek

.........Matyášův chrám: významná dominanta města -
Jedná se o nepřehlédnutelnou gotickou stavbu nacházející se v samém centru města na pravém břehu Dunaje na Hradním vrchu.
To, čím je pro Čechy katedrála sv. Víta, pro Rusy Kreml a pro Francouze Notre Dame, tím je pro Maďary Matyášův chrám v Budapešti. Jedná se o významnou dominantu města, kterou – stejně jako budovu parlamentu – nejčastěji vídáme v televizi a na pohledech z maďarského hlavního města.
Jedná se o nepřehlédnutelnou gotickou stavbu nacházející se v samém centru města na pravém břehu Dunaje na Hradním vrchu. Prakticky každý návštěvník Budapešti se do blízkosti chrámu dostane, neboť se nachází na místě, kam turisté chodí nejčastěji. A pokud navštívíte Budapešť třeba pracovně a nemáte čas chodit po památkách, tento chrám neopomiňte.
Mluvíme-li o tomto kostele, používá se běžně pojem Matyášův chrám, což je i překlad z maďarštiny (v originále se nazývá Mátyás-templom), ale oficiálně je zasvěcen Panně Marii. Název „Matyášův“ je poměrně nový, objevil se až v 19. století a je spojen se jménem uherského krále Matyáše Korvína, jenž nařídil jeho přestavbu. Název „kostel Nejsvětější Panny Marie“ se používá hlavně v církevní terminologii. Veřejnost kostel zná jako Matyášův chrám.
Uherské (resp. maďarské) dějiny jsou úzce spjaty s těmi českými, které Matyáš Korvín významně ovlivnil. Žil v letech 1443–1490, oženil se s dcerou českého krále Jiřího z Poděbrad a stál v čele opozice proti svému tchánovi.
Nechal se dokonce českými a moravskými stavy zvolit českým králem a po smrti Jiřího jednal s papežem o posvěcení této volby. To se mu ale nepodařilo a českým králem se stal Vladislav Jagellonský. S ním také vedl válku o český trůn a později ovládl Moravu. Ač je u nás považován za nepřítele, Maďaři si ho váží a jeho sochy můžeme najít na různých místech.
První kostel na tomto místě byl založen kolem roku 1015 vládcem Uher Štěpánem. Později byl zničen mongolskými nájezdy a současná gotická stavba je z druhé poloviny 13. století. V chrámu bylo korunováno několik uherských císařů, včetně posledních Rakousko-Uherských, Franze Josefa a Karla.
Matyáš Korvín se zde též dvakrát ženil. V 16. století v době turecké nadvlády budova sloužila jako hlavní mešita a vybavení bylo přesunuto do Pressburgu (dřívější název Bratislavy). Chrám byl několikrát upravován a přestavován, proto na něm můžeme najít mnoho barokních a neogotických prvků. V době druhé světové války byl velmi silně poškozen a jeho kompletní rekonstrukce probíhala až do roku 1970.
Tato famózní budova má co nabídnout nejen specialistům na dějiny umění, ale vyrazí dech i laikům, kteří mají aspoň trochu smysl pro krásu. Velmi zajímavá je např. pětipodlažní věž s nádhernými ornamenty pojmenovaná po uherském králi Bélovi.
Ve druhém patře je na její fasádě možno obdivovat obrovskou gotickou rozetu, která byla sice v rámci barokních úprav zakryta a při rekonstrukci v 19. století znovu odkryta. Třetí patro je završeno neogotickým cimbuřím. Obdivuhodná je i západní fasáda s mnoha ornamenty. Velkou historickou hodnotu mají i původní gotické sloupy.
Vzhledem k obrovskému významu chrámu je vstup zpoplatněn. Dospělý návštěvník zaplatí cca 1 500 forintů, senioři od 60 let a studenti cca 1 000 forintů. Stejná cena platí i pro výstup na kostelní věž. Děti do šesti let mají vstup zdarma a nad šest let platí 200 forintů. Skupinové ceny jsou samozřejmě jiné.
Při návštěvě platí obecná pravidla pro katolické kostely – je zakázáno kouřit, pít alkohol a vodit dovnitř psy. V kostele je povoleno fotografovat, ale v prostorách muzea v prvním poschodí je pořizování fotek zakázáno. Kostel je pro veřejnost běžně otevřen, ale probíhají zde různé liturgické akce a hudební produkce, během kterých vstup není možný........

Why this advertisement?