Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Bratislava - Sandberg

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
15
22
Solve puzzle
15 pieces
22 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Sandberg je významná paleontologická lokalita, nacházející se na území městské části Devínska Nová Ves, Bratislava. Leží na severozápadním okraji chráněné krajinné oblasti Malé Karpaty a je součástí národní přírodní rezervace Devínská Kobyla. Lokalita byla objevena při těžbě písku.

Lokalita byla vyhlášena chráněným nalezištěm s rozlohou 25,6 ha roce 1964. Již následujícího roku byla rozšířena a přejmenována na Státní přírodní rezervaci Devínská Kobyla, o rozloze 27,97 ha. Roku 1986 se chráněná plocha rezervace rozrostla na 102 ha. Poslední změna přišla 1. ledna 1995, kdy byla přejmenována na národní přírodní rezervaci Devínská Kobyla s nejvyšším stupněm ochrany.

Důvodem ochrany je zejména výskyt bohaté teplomilné flóry a fauny (zejména hmyzu), výskyt pískomilné květeny a výskyt druhů čeledi vstavačovitých rostlin, díky kterým patří k nejvýznamnějším lokalitám na Slovensku.
Sandberg tvoří horninové zbytky třetihorního moře, které se rozprostíralo ve Vídeňské pánvi. Na vápence z období jury a spodní křídy (asi před 160–180 miliony let) byly při mohutném zvednutí (transgresi) moře (před zhruba 14–16 miliony let) vodorovně uloženy písky s vložkami štěrkopísků, pískovce a brekcie. V pískovcové stěně jsou viditelné vodorovné lavice odolnějších hornin – pískovců a litotamniového vápence. Na svazích a úpatí pískoviště jsou napadané mohutné bloky (balvany) z pískovce a písčitého litotamniového vápence, které tam zůstaly po posledním komorovém odstřelu.
Wikipedie

Sandberg is an important paleontological locality, located in the Devínska Nová Ves, Bratislava. It is located on the northwest edge of the protected landscape area of ​​the Little Carpathians and is part of the national nature reserve Devínská Kobyla. The site was discovered during sand mining.
The site was declared a protected site with an area of ​​25.6 ha in 1964. Already the following year it was extended and renamed the State Nature Reserve Devínská Kobyla, with an area of ​​27.97 ha. In 1986 the protected area of ​​the reserve expanded to 102 ha. The last change came on 1 January 1995, when it was renamed the Devínská Kobyla National Nature Reserve with the highest level of protection.
The main reasons for protection are the occurrence of rich thermophilic flora and fauna (especially insects), the occurrence of gerbils and the occurrence of species of the orchid family, which makes it one of the most important localities in Slovakia.
Sandberg forms the rock remains of the Tertiary Sea, which stretched in the Vienna Basin. On the Jurassic and Lower Cretaceous limestones (about 160-180 million years ago), with the massive rise (transgression) of the sea (about 14-16 million years ago), sand was deposited horizontally with gravel, sandstone and breccia inserts.
In the sandstone wall are visible horizontal benches of more resistant rocks - sandstones and lithotamni limestone. On the slopes and at the foot of the sandpit, massive blocks (boulders) of sandstone and sandy lithotamni limestone are attacked, which remained there after the last chamber blast.

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

tekchal

You sure can learn a lot on Jigidi! Thanks for this interesting series of puzzles!

lyella

You are welcome, Juba1010. I am happy you like my pictures. Nice greetings.

Juba1010

Thanks lyella. Very interesting