Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Vranov nad Dyjí - u Onšova, Česká republika .........

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
15 pieces
1 comments
44 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

(see guidelines)
Your Email Address:

.........Podyji National Park -
together with the Austrian National Park Thayatal, is an example of Europe's unique territory. The integrity of this territory and nature has paradoxically deserved more than 40 years of the Iron Curtain Period, when a considerable part of the whole area (especially on the territory of the Czech Republic) was in the border zone and therefore inaccessible.
The core of the National Park is an exceptionally well-preserved and richly forested landscape in the Dyje Valley. The Podyjí National Park is characterized by a unique landscape, characterized by a wide geological diversity with a mosaic of deciduous fields and rocks, sunlit forest paths, inaccessible slopes, but also meanders and floodplains along the Dyje River (see photo gallery of the Podyjí National Park).
The area is the National Park Podyjí, the smallest of national parks in the Czech Republic. In very small areas, however, there is an extraordinary number of unique plant communities and animal species. This diversity of fauna and flora is given by the location of the protected area on the interface of two biogeographic systems, namely the Bohemian-Moravian Highlands and the Dyje-Svratka Valley.
NP Podyjí is located between the towns of Znojmo and Vranov nad Dyjí. It lies at the border of the Czech Republic with Austria. This border is predominantly the Dyje River. On its right bank there is the Austrian National Park Thayatal, on the left Podyjí National Park.
The creation of the National Park dates back to 1.7.1991, when the Podyjí National Park was declared by Government Regulation No. 164/1991 Coll.
Ensuring the protection of nature on the territory of NP Podyjí is provided by the Administration of NP Podyjí - see the official website of NP Podyjí.
Visitors to the Podyjí National Park can now enjoy the wide range of cognitive and recreational opportunities that this area provides ........

Comments

Add new comment
stafal

.........Národní park Podyjí -
společně s rakouským National Park Thayatal je ukázkou v Evropě zcela unikátního území. O neporušenost tohoto území a přírody se paradoxně zasloužilo více než 40-ti leté období železné opony, kdy značná část celé oblasti (především na území ČR) byla v hraničním pásmu a tedy nepřístupná.
Jádro národního parku tvoří neobyčejně zachovalá a bohatě zalesněná krajina v údolí řeky Dyje. Národní park Podyjí se vyznačuje unikátním vzhledem krajiny, který je charakterizován širokou geologickou pestrostí s mozaikou suťových polí a skal, prosluněnými lesostepmi, nepřístupnými stržemi, ale i meandry a nivními loukami podél řeky Dyje.
Rozlohou je Národní park Podyjí nejmenším z národních parků v ČR. Na velmi malém území se však vyskytuje mimořádné množství jedinečných rostlinných společenstev i živočišných druhů. Tato pestrost fauny i flóry je dána polohou chráněného území na rozhraní dvou biogeografických soustav, a to Českomoravské vrchoviny a Dyjsko-svrateckého úvalu.
NP Podyjí se rozkládá mezi městy Znojmo a Vranov nad Dyjí. Leží při hranici ČR s Rakouskem. Tuto hranici tvoří převážně řeka Dyje. Na jejím pravém břehu se nachází rakouský National Park Thayatal, na levém NP Podyjí.
Vznik národního parku se datuje k 1.7.1991, kdy byl Národní park Podyjí vyhlášen nařízením vlády ČR č. 164/1991 Sb.
Zajištění ochrany přírody na území NP Podyjí zabezpečuje Správa NP Podyjí - viz oficiální web NP Podyjí.
Návštěvníci Národního parku Podyjí mohou v současnosti využít širokých poznávacích a rekreačních možností, které jim tato oblast poskytuje........

Leaderboard

evina560:15
Ribs0:16
emilym0:18
stafal0:22
glenestele0:23
Warrior0:24
GLM0:25
macko0:26
aafeisty0:27
dukeycash0:28