Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

kos černý, Česká republika .................

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12 pieces
1 comments
26 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

(see guidelines)
Your Email Address:

........ The melodic singing of the Black Knight is one of the few sounds that is capable of exaggerating the traffic in urban streets. The description of the goat is quite useless, since it is the bird of the most famous. However, until the end of the last century, our ancestors were not so well-known. Kos was then a bird living very hideously and rarely in dense coniferous forests, as part of the scythe still lives today. It was only in the 20th century that the city began to spread to the cities and soon became the second largest city bird right after the sparrow. The reasons for this transition to cities are not well known. Perhaps, however, as with other bird species, the main conditions were sufficient food and safety based on the emerging cultural relationship of man to the protection of nature.
We can hear the song of the goat from early spring until summer. Periodically, the guys begin singing in February, but the mild last winters contribute to the fact that we can hear the bush singularly throughout the winter. Regular singing of the whole choir is best heard early in the morning and early evening. Individual singers sing all day long. And an interesting urban phenomenon is singing at night near street lighting.
Kosian singing has all the meanings attributed to bird singing. It is the marking of each male's field, its symbolic defense, serves to inform the female about the presence of the male and synchronizes the activity of the couple during the nesting process by inducing the corresponding reactions of the female. The start of the strof is significant for the individual resolution of the singing of the males, and the end of each strof is quieter and sometimes immitations of other bird voices, such as chess or bells, are heard. But other imitation sounds, such as siren sound, have also been detected.
Young ladies begin singing from the nineteenth day of their life, gradually learning singing or, to put it more, a dialect typical of the local population of scythes, although of course with individual differences. And so it might be possible to identify the scythe that is singing for you today.
Kos black (Turdus merula). The females and young birds are dark brown in contrast to the males, the beaks are brown to yellowish brown. For the scythe it is typical of a fast running on the ground with somewhat lowered wings, after the jerk jabs bellowing the tail. It occurs in forests, gardens, parks. Partly drawable. The nest is built on trees, sometimes even low on the ground. The black sheep's food consists of both the animal and plant components ........

Comments

Add new comment
stafal

........Melodický zpěv kosa černého je jedním z mála zvuků, který je schopen přehlušit dopravní ruch v městských ulicích. Popis kosa je celkem zbytečný, neboť je to pták z nejznámějších. Ovšem až do konce minulého století nebyl našim předkům tak znám. Kos byl tehdy ptákem žijícím velmi skrytě a zřídka v hustých jehličnatých lesích, jak ostatně část kosů žije dodnes. Teprve ve 20. století se začal kos šířit i do měst a v krátké době se stal druhým nejpočetnějším městským ptákem hned po vrabci. Příčiny tohoto přechodu do měst nejsou přesně známé. Patrně však jako u dalších ptačích druhů byly hlavními podmínkami dostatek potravy a bezpečnost založená na vznikajícím kulturním vztahu člověka k ochraně přírody.
Zpěv kosa můžeme slyšet od brzkého jara až do léta. Pravidelně začínají kosi se zpěvem v únoru, ale mírné poslední zimy přispívají k tomu, že můžeme kosa slyšet ojediněle po celou zimu. Pravidelný zpěv celého sboru kosů je slyšet nejlépe zjara brzy ráno a navečer. Jednotliví kosové zpívají ovšem po celý den. A zajímavým městským jevem je zpěv v noci v blízkosti pouličního osvětlení.
Kosí zpěv má všechny významy připisované ptačímu zpěvu. Je to vyznačení revíru každého samečka, jeho symbolická obrana, slouží k informaci samičky o přítomnosti samečka a po dobu hnízdění synchronizuje i činnost páru vyvoláním příslušných reakcí samičky. Pro individuální rozlišení zpěvu jednotlivých samečků je významný začátek strofy a naproti tomu konec každé strofy je tišší a někdy jsou v něm slyšet imitace dalších ptačích hlasů, jako třeba sýkor nebo zvonka. Ale byly zjištěny i jiné imitované zvuky, například zvuku sirény.
Mláďata kosů začínají zpívat již od devatenáctého dne života, postupně se učí zpěvu nebo lépe řečeno dialektu typickému pro místní populaci kosů, i když samozřejmě s individuálními rozdíly. A tak by asi bylo možné identifikovat i kosa, který vám právě pro dnešní den zpívá.
Kos černý (Turdus merula). Samice a mladí ptáci jsou na rozdíl od samců tmavě hnědí, zobák mají hnědý až žlutavě hnědý. Pro kosa je typické rychlé pobíhání po zemi s poněkud spuštěnými křídly, po zastavení trhavě kývá ocasem. Vyskytuje se v lesích, zahradách, parcích. Zčásti tažný. Hnízdo si staví na dřevinách, někdy i nízko nad zemí. Potrava kosa černého se skládá jak ze živočišné, tak z rostlinné složky........

Leaderboard

Peter14100:12
mom_emt0:14
starcatlady60:15
Konen40:19
janibacsi0:19
wshealy0:19
jam624990:20
songbirdj0:21
zdena19500:24
bjmkh0:25