Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Plešné jezero, Šumava, Česká republika .......................

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
15 pieces
4 comments
45 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

(see guidelines)
Your Email Address:

....... Plešné jezero - the widest glacier lake in the Bohemian part of Šumava - The fifth large lake on the Bohemian side of the Bohemian Forest is named after the Plechý Mountain, below which lies at an altitude of 1089 m. It was created after the retreat of the glacier, which left behind a 40 meter the frontal moraines and an impressive lake wall 250 meters high.
The Plešné Lake, also called Balvanité, is situated on the slope of Plechý Mountain, the highest mountain in the Bohemian part of the Bohemian Forest. Its area is 7.5 hectares and the largest depth of the lake is 18.3 m. Water from the lake flows through the Jezerní potok to the Vltava River. According to the preserved record of Plešné Lake, for the first time, on June 6, 1567, the Rožmberk regent Jakub Krčín from Jelčan explored. The lake was used to power the Schwarzenberg Canal.
Josef Rosenauer, the builder of the canal, seized the natural moray of the lake, increased it by a dike of about 2.5 m in height, into which the built-in dams was built. This made it possible to regulate the water in the lake, which became the main reservoir of wood for sailing in the Schwarzenberg Canal.
Pleasant Lake was visited on August 13, 1868, by Prince Jan Nepomuk of Schwarzenberg, and from this visit there is a memorial stone reminding of this visit of the future owner of the estate.
High above the lake on the rock wall is 14.5 m tall granite monument Albert Stifter, who is also called the poet of the Bohemian Forest. From the top of this rock wall there is a beautiful view of the whole lake and the surrounding mountain landscape.
Access to the lake is possible along the green route from Nové Pece (about 10 km) or Jelení (about 7 km). The path from Nové Pece will take you through the beautiful Šumava countryside, part of the trails runs along the Schwarzenberg Canal .........

Comments

Add new comment
stafal

.......Hi, cappy+Adam1618........God's blessing you!.......maranatha!!!.......

Adam1618

Very Nice * Thanks for sharing

very beautiful picture.

stafal

........Plešné jezero - nejširší ledovcové jezero české části Šumavy - Páté velké jezero na české straně Šumavy je pojmenováno podle hory Plechý, pod kterou leží v nadmořské výšce 1089 m. Vzniklo po ústupu ledovce, který za sebou zanechal 40metrovou čelní morénu a impozantní jezerní stěnu vysokou 250 metrů.
Plešné jezero, kterému se také říká Balvanité, se rozkládá na svahu hory Plechý, nejvyššší hory české části Šumavy. Jeho rozloha činí 7,5 ha a největší hloubka jezera je 18,3 m. Voda z jezera odtéká Jezerním potokem do Vltavy. Podle dochovaného záznamu Plešné jezero poprvé prozkoumal 6. června 1567 rožmberský regent Jakub Krčín z Jelčan. Jezero bylo využito k napájení Schwarzenberského plavebního kanálu.
Josef Rosenauer, stavitel kanálu, zatěsnil přirozenou morénu jezera, navýšil ji hrází o výšce zhruba 2,5 m, do které zabudoval výpustná stavidla. To umožnilo regulovat vodu v jezeře, které se stalo hlavní zásobárnou vody pro plavbu dříví ve Schwarzenberském kanále.
Plešné jezero navštívil 13. srpna 1868 princ Jan Nepomuk ze Schwarzenberku a od této návštěvy je při nižším stavu vody vidět pamětní kámen, který připomíná tuto návštěvu budoucího vlastníka panství.
Vysoko nad jezerem na skalní stěně se nachází 14,5 m vysoký žulový památník Alberta Stiftera, který je také nazýván básníkem Šumavy. Z vrcholu této skalní stěny je překrásný výhled na celé jezero a okolní horskou krajinu.
Přístup k jezeru je možný po trase zelené značky z Nové Pece (asi 10 km) nebo z osady Jelení (asi 7 km). Cesta z Nové Pece vás provede nádhernou šumavskou krajinou, část ttrasy vede podél Schwarzenberského plavebního kanálu.........

Leaderboard

glenestele0:17
madhat0:20
stafal0:21
mapletree0:23
Adam16180:23
zdena19500:23
Susan570:23
mom_emt0:24
songbirdj0:25
Grump0:25