Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Again, waiting impatiently for supper!!

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
25 pieces
82 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Leaderboard

  1. hadzi0:42
  2. racoon0:47
  3. musicelephant0:52
  4. st510:53
  5. Fruti0:53
  6. ivar20120:55
  7. marcelinho0:57
  8. eluck0:57
  9. Calliel0:57
  10. ladena0:57

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

ivar2012

Donno, děkuji za zprávu. To já budu trávit méně času na počítači, jak začnou práce na zahradě. To se vracíme až za tmy. Teď je u nás chladno, příští týden se má zase oteplit - jak se u nás říká aprílové počasí - každou chvilku je jiné. Pohlaďte Pinky a buďte všichni zdrávi a šťastni.
Donna, thank you for your message. That I will spend less time on the computer as they begin to work in the garden. It goes back to the dark. Now it's cold here, next week should warm up again - as we call April weather - every moment is different. Stroke Pinky and be all healthy and happy.

donnebrook

Yes, I am taking some time to get my house cleaned. I spent too much time on the computer lately. It's been a long winter, and my house needs me!! We are unfrozen!! 60 degrees F today. I had a small fire in the fire pit outside today with papers and a branch or two, but it was too windy. Please take care. Donna Brooks (real name). A donnebrook is a whirlwind, like a swirl in a stream.
Ano, vezmu si nějaký čas, aby si můj dům vyčistit. V poslední době jsem strávil příliš mnoho času v počítači. Už je to dlouhá zima, a můj dům potřebuje mě! Nefixované!! 60 stupňů F dnes. Měl jsem malý oheň v ohniště mimo dnes s papíry a větev nebo dva, ale to bylo příliš větrno. Prosím, dávejte pozor. Donna Brooks (skutečné jméno). Donnebrook je smršť, jako vír v proudu.

ivar2012

Nezmrzli jste? Nebo nejste nemocni? Už jste se dlouho neozvali.
Unfrozen you? Or they are sick? Have you not heard for a long time.

ivar2012

Pořád je u vás zima - mráz a sníh?
He's still in your winter - snow and frost?

ivar2012

Vždyť by chudera Pinky mohla zhubnout. Večeři musí dostat včas a dobrou.
After all, the poor thing Pinky could lose weight. Dinner must receive timely and good.

Bring on the din din .

catslave

LOL!!

donnebrook

Every hour on the hour!!

catslave

Oh dear, Pinky, do you have to wait for dinner a lot?! ☺☻☺

bhelen

Don't worry! It's coming!

Why this advertisement?