Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Kanárské ostrovy, Španělsko ............

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12
76
Solve puzzle
12 pieces
76 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

.......... Canary Islands - are the Autonomous Community of Spain and the archipelago of seven major islands and several other smaller islands of volcanic origin in the North Atlantic, approximately 100 km west of the coasts of Morocco and Western Sahara. It belongs to the geographical area of ​​Macaronesia (Macoronesia, along with Cape Verde, Madeira, Azores). The name is derived from the Latin designation for the dog: "canis" because these islands were legged by huge dogs ..........

..........Kanárské ostrovy - jsou autonomní společenství Španělska a souostroví sedmi hlavních ostrovů a několika dalších menších ostrůvků sopečného původu v severním Atlantiku, přibližně 100 km západně od pobřeží Maroka a Západní Sahary. Náleží do geografické oblasti Makaronézie (Macoronesia, spolu s Kapverdami, Madeirou, Azory). Název je odvozen z latinského označení pro psa: „canis“, protože tyto ostrovy byly podle legendy hlídány obrovskými psy..........
Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

Why this advertisement?