Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Ostrožka

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
24
59
Solve puzzle
24 pieces
59 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

dobrajaneckova

Tak to je prima. To se pak výhledem mohl pokochat i Rákosníček.

mdrsk

Je to mlha hustá tak, že by se dala krájet:-) No, je to docela vysoko v horách, tak je to asi mrak. Za chvíli byl pryč a už byl krásný výhled.

dobrajaneckova

Zdá se, že už se na ní někdo popásal. A to za ní je mlha nebo se mi to zdá?

Why this advertisement?