Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

špaček obecný, Česká republika ...........

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
20 pieces
3 comments
30 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

(see guidelines)
Your Email Address:

........ Common Starling - one of the most abundant European birds. It is estimated that around 35 to 60 million starlings live in Europe, with more than 650 million people in the world. Common Starfish originally had a predominantly European area of ​​expansion but, thanks to human settlement, has colonized large areas around the world.
His singing lectures the starling always sitting, never in flight. When singing, whether on the top of the tree or in the bird booth, the starling occupies an upright position with the winged, half-winged wings, which sometimes wavers violently. The view of the singing starling is exciting, not only for the urgency and passion that he is singing, but also because the starling occupies his nesting place very early in the spring and for many of us he is one of the first messengers of the approaching spring.
Starfish is among the species that we can easily observe directly from the window of our apartment. It's enough if we have a garden behind the windows and a booth in it. Many people like to hang out for boxers and starves are happy to settle. In the past centuries, however, starvation was badly paid to this property. At the end of the 19th century, it was customary in our country that the peasants chose youngsters to enjoy fresh game in the spring. However, one or two youngsters have always left them to keep their parents out of their nest.
The old man also used to be in captivity in the past. Since young age, the raised starling has been very capricious and very affectionate. The popularity of starvation behavior had its cause not only in their coziness but also in the ability to learn to repeat different words. Already Comenius mentions the starling as a bird that learns to pronounce human voices.
Today's views on starling are extremely extreme. Some forgave him when the family outfitted them to harvest the cherry harvest in the garden, others would have preferred it from the world. The fact is, that when a thousand-headed heifer of starlings are taken to a vineyard in the autumn or to a wintering grounds in the Mediterranean in an olive or datal plantation, the damage they cause is enormous. Due to the fact that we do not yet know effective and mainly permanent scavengers, today, especially in the south, they are starved for thousands, sometimes very drastic methods. Meanwhile, starves resist. Perhaps because in most parts of Europe people do not hunt for starters, on the contrary, they help them in successful nesting just by popping up boxes. The hunters reward them with their singular singing, as if announcing: man, spring is here, it will be fine again!
Starling (Sturnus vulgaris). Less than skeleton, the spring is noticeably metallic shiny. It lives in a cultural landscape with tree trunks and tree groups or forest edges. The male sings sit-up with the half-open wings, often mimics other birds and sounds. Nests in the cavities; the female lays 5-6 eggs that warm up both parents. The female and female also feed the young together; they collect mainly earthworms. After nesting, he stays in bulk in reeds, tree crowns and buildings. Our winters are wintering in the Western Mediterranean (exceptionally, they are outnumbered by smaller shoals also in our country), where they fly from September to November and return to the end of February and March ........

Comments

Add new comment
stafal

.......Hi, songbirdj.......Our God does not shine with colors.......God's blessing you!.......maranatha!!!......

songbirdj

I love all the bright colours but especially the purple.

stafal

........Špaček obecný - patří mezi nejhojnější evropské ptáky. Odhaduje se, že v Evropě žije kolem 35 až 60 milionů špačků a celosvětovou populaci tvoří více než 650 milionů jedinců. Špaček obecný měl původně převážně evropský areál rozšíření, ale díky vysazování člověkem osídlil rozsáhlá území po celém světě.
Svůj zpěv přednáší špaček vždycky vsedě, nikdy ne za letu. Při zpěvu, ať již na vrcholku stromu, nebo na ptačí budce, zaujímá špaček vzpřímenou polohu se spuštěnými, polorozevřenými křídly, kterými občas prudce mává. Pohled na zpívajícího špačka je vzrušující, a to nejen pro urputnost a zaujetí, se kterým zpěv přednáší, ale i proto, že špaček obsazuje svá hnízdiště velice brzy na jaře a pro mnohé z nás je jedním z prvních poslů blížícího se jara.
Špaček patří mezi druhy, které můžeme lehce pozorovat přímo z okna našeho bytu. Stačí, máme-li za okny zahradu a v ní vyvěšenou budku. Mnoho lidí rádo vyvěšuje pro špačky budky a špačkové je rádi osídlují. V minulých staletích však na tuto svou vlastnost špačkové zle dopláceli. Ještě koncem 19. století bylo na našem venkově obvyklé, že sedláci špačkům mláďata vybírali, aby si na jaře pochutnali na čerstvé zvěřině. Jedno nebo dvě mláďata jim však vždy ponechali, aby rodiče hnízdo neopustili.
Špaček býval v minulosti také s oblibou chován v zajetí. Od mládí vychovaný špaček v zajetí velice zkrotne a je velmi přítulný. Obliba chování špačků měla svou příčinu nejen v jejich přítulnosti, ale také ve schopnosti naučit se opakovat různá slova. Již Komenský se zmiňuje o špačkovi jako o ptáku, který se naučí vyslovovat lidské hlasy.
Dnešní názory na špačka jsou velice extrémní. Jedni mu odpouštějí, když jim vyvedené rodinky sklidí úrodu třešní na zahrádce, druzí by jej nejraději sprovodili ze světa. Skutečností je, že když se tisícihlavá hejna špačků snesou na podzim na vinici nebo na zimoviště ve Středomoří do olivové nebo datlové plantáže, škody, které způsobí, jsou ohromné. Jelikož dosud neznáme účinné a hlavně trvale působící plašicí prostředky, bývají dodnes, zejména na jihu, špačkové po tisících hubeni, leckdy i velmi drastickými metodami. Zatím špačkové odolávají. Snad i díky tomu, že na většině území Evropy lidé špačkům neubližují, naopak, pomáhají jim v úspěšném hnízdění právě vyvěšováním budek. Špačkové se jim pak odměňují svým svérázným zpěvem, kterým jako by oznamovali: člověče, jaro je tady, bude zase fajn!
Špaček obecný (Sturnus vulgaris). Menší než kos, zjara je nápadně kovově lesklý. Žije v kulturní krajině s remízky a skupinami stromů či na lesních okrajích. Samec zpívá vsedě se spuštěnými polorozevřenými křídly, často napodobuje jiné ptáky a zvuky. Hnízdí v dutinách; samička snáší 5 až 6 vajíček, která zahřívají oba rodiče. Samička i s..ameček rovněž společně krmí mláďata; sbírají pro ně především žížaly. Po vyhnízdění nocuje hromadně v rákosinách, korunách stromů i na budovách. Naši špačci zimují v západním Středomoří (jen výjimečně přezimují menší hejnka i u nás), kam odlétají v září až listopadu a vracejí se koncem února a v březnu........