Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

NA STŘEDNÍ MORAVĚ ZAČALA SKLIZEŇ FÍKŮ

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
48
21
Solve puzzle
48 pieces
21 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

zadena4

Dobruško, máš pravdu. Na čerstvý fík se těším od jara. A pozdní jarní mrazíky? Kupodivu u nás nebyly, zato se nezvykle dlouho táhl jarní chlad. Z.

dobrajaneckova

Čerstvý fík nemá chybu! Zdá se, že letošní pozdní jarní mrazy rostlinu nijak nepoškodily.