Solve, create, share and talk about jigsaw puzzles

Jsem neviditelná ( I am invisible)

Bookmarked Bookmark Solve this jigsaw puzzle later
ShareShare with your friends
ReportReport as inappropriate
12
105
Solve puzzle
12 pieces
105 solves
Solve puzzle

Thanks for sharing. Here is your html-code:

Why are you reporting this puzzle?

Why this advertisement?

Comments

Please sign in to comment. Don't have a profile? Join now! Joining is absolutely free and no personal information is required.

helenpuz

So true, Dasha! I told Eva that sometimes the words between us are puzzles also! Hah!
Takže pravda, Dasha! Řekl jsem Evě, že někdy slova mezi námi jsou také puzzle! Cha!

ivar2012

Thank you Donna. And when new photos Wally?

donnebrook

I love the colors on this cat. A wonderful variation of whites, blacks, and tans.
Miluji barvy na tomto kočka. Skvělé variace běloši, černoši a třísla.

ivar2012

Helenko, taky se snažím překlady si ověřovat. Zda je to, co jsem chtěla říci. Naše překladače neumí přeložit "záporná" slova. Například: neznám, neumím a další. Když na to přijdu, snažím se to opravit, ale asi to někdy vypadá komicky. Je tu jeden překladač, nepřekládá celé věty, jen slova, ale různé významy. Tak většinou pochopím o co se jedná.
Helen, I'm trying to verify the translations. Whether this is what I wanted to say. Our translators can not translate "negative" words. For example: I do not know, I can not, and others. When I find out, I try to fix it, but I guess it sometimes seems comical. Is there a compiler does not translate whole sentences, only words but different meanings. I usually understand what it is.

helenpuz

Thank you for the plant information, friend! I could put some in front of the house. Our dog, Sara, likes to eat leaves and this plant would make her very sick. I hope this translation is good. I checked it and had to laugh! Hah!
Děkuji za informační rostlin, příteli! Mohl bych dát některé v přední části domu. Náš pes, Sára, rád jí listy a tento závod by se jí velmi nemocný. Doufám, že to překlad je dobrá. Ověřil jsem si to a musel se smát! Cha!

ivar2012

Helenko, jinak to nešlo. Byla u plotu a přede mnou byl nízků plot, který je tam kvůli psovi. Než bych přelezla, tak by mi kočka utekla. Keř je rodedendron a kvést bude až na jaře.
elen otherwise could not. It was on the fence in front of me was a low fence that is there because of the dog. Before I climbed over and give me the cat ran away. The shrub is rodedendron and will bloom until spring.

helenpuz

HAH, HAH! She is not invisible enough to missed being photographed! Nice picture, Dasha. What bush is it she is hiding behind? It has blooms at this time of year??
HAH, Cha! Ona není neviditelný dost chybělo je fotografován! Pěkný obrázek, Dasha. To, co Bush je to, že se skrývá za? To má květy v tuto roční dobu ??

ivar2012

Petro a Jarko, děkuji za pěkné komentáře.

JAJA48

Dokonalé maskování.

piki82

nejlepší barva :o)))

ivar2012

To máš, Dobro, pravdu. A má maskáče 1. cenové kategorie.

dobrajaneckova

Není nad to, nosit maskáče! To člověk, vlastně kočka, krásně splyne s okolím!

ivar2012

Dáši, ta je mezi nimi k nepřehlédnutí.

niccolino59 - thank you.

Je to dareba, Evi. Sedla si tak, že bez toho roští ji nešlo vyfotit.

Přesně, stejně jako Matýsek, vůbec tě nevidím. ♥

niccolino59

Oh I can see her! It's a good camouflage!

Moje oblíbená, strakatá.

ivar2012

Dianapuzzle - thank you.

Diannepuzzle

Pretty kitty!

Why this advertisement?